Σχετικά με το ARIS

Υπόβαθρο και Προκλήσεις

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) αλλάζει δραστικά τους τρόπους λειτουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας, πρωτίστως μέσω της αυτοματοποίησης των καθηκόντων και των βιομηχανικών διεργασιών καθώς και μέσω της βελτιστοποιημένης διαχείρισης της ροής εργασιών και των κρίσιμων τεχνικών δεδομένων. Η ταχέως εξελισσόμενη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) και οι εφαρμογές αυτής σε ποικίλες οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες, αυξάνει εκθετικά την ζήτηση για επαγγελματίες Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) με τον σωστό συνδυασμό Τεχνητής Νοημοσύνης και άλλων εγκάρσιων ικανοτήτων. Οι εργοδότες συναντούν πρωτοφανείς δυσκολίες να βρουν τους κατάλληλους υποψήφιους από τo ήδη υπάρχων εργατικό δυναμικό. Επιπλέον, το κενό αυξάνεται από την έλλειψη και ανεπάρκεια σχετικών δεξιοτήτων όπως αυτές αναμένεται από την υπάρχουσα παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψιν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) υπόκειται στo τομέα Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που διδάσκεται κατά κύριο λόγο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ως αποτέλεσμα, η αναβάθμιση και βελτίωση των συστημάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που απευθύνονται τόσο σε επαγγελματικές (συνεχιζόμενη κατάρτιση) όσο και σπουδαστές (αρχική εκπαίδευσης) καθίσταται απαραίτητη, ώστε οι υπάρχοντες αλλά και μελλοντικοί επαγγελματίες του κλάδου των ΤΠΕ να αποκτήσουν και να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Στόχοι

Το ARIS συγκροτεί μια στρατηγική εταιρική σχέση για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στα συστήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για τους επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μέσω της ανάπτυξης ενός επικαιροποιημένου προγράμματος σπουδών και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων στη τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων αναγκών του κλάδου και στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων που επικρατεί στην αγορά εργασίας. Οι στόχοι του ARIS είναι:

 1. Να σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο πρόγραμμα κατάρτισης στη τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) για τους επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 2. Να εισάγει σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και καινοτόμους ανοικτούς παιδαγωγικούς πόρους.
 3. Να συμβάλει στην ένταξη των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στα τομεακά μητρώα δεξιοτήτων και επαγγελμάτων καθώς και στις Ευρωπαϊκές διαδικασίες πιστοποίησης.

Η Κοινοπραξία

Η Κοινοπραξία του ARIS αποτελείται από 5 οργανισμούς, 5 διαφορετικών χωρών, από το χώρο της Εκπαιδευτικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚ), τον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), της τεχνολογικής έρευνας καθώς και των ειδικών στην καινοτόμο εκμάθηση.

 • Η BUSINESS TRAINING SA (Βέλγιο)- Επικεφαλής Εταίρος – ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων ΕΚ, καλύπτοντας όλο το φάσμα της Πληροφορικής και των Συστημάτων Επικοινωνίας.
 • Το Πανεπιστήμιο της Καταλονίας (Ισπανία) και το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (Ιταλία) βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάθε έρευνας και τεχνολογικού επιτεύγματος που αφορούν στην ΤΝ, ενώ παράλληλα είναι πρωτοπόροι στο σχεδιασμό και την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΠΕ που αφορούν στη γνωσιακή επιστήμη και τις αυτοματοποιημένες τεχνολογίες.
 • Το LIKS (Λιθουανία) αντιπροσωπεύει τις ανάγκες και την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, και στόχο του έχει τη συνεχή ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΤΠΕ και τον εμπλουτισμό της ψηφιακής επιμόρφωσης. Τέλος, η
 • EXELIA EE (Ελλάδα), ειδικεύεται στην Έρευνα & Ανάπτυξη καθώς και στην παροχή καινοτόμων, βασισμένων στην ΤΠΕ, μεθοδολογιών.

Ομάδες ενδιαφέροντος του προγράμματος

 • Επαγγελματίες του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Σπουδαστές
 • Παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εκπρόσωποι του κλάδου των ΤΠΕ
 • Φορείς χάραξης πολιτικής στο τομέα της εκπαίδευσης

Δράσεις και Μεθοδολογία

 • Ανάλυση των αναγκών κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου των ΤΠΕ που σχετίζονται με δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Ανάπτυξη ενός επαγγελματικού προγράμματος κατάρτισης στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης.
 • Δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών του κλάδου των ΤΠΕ.
 • Ανάπτυξη ενός Μαζικού Ανοικτού Διαδικτυακού Μαθήματος Κατάρτισης (VOOC), με στόχο την ενίσχυση της ευελιξίας και των δυνατοτήτων εξατομίκευσης της μάθησης στην Επαγγελματική Κατάρτιση.
 • Ενεργή συμμετοχή των ομάδων στόχων και ενδιαφερόμενων μερών στην αναγνώριση των αποτελεσμάτων του έργου και κυρίως των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Προώθηση της ενσωμάτωσης των προαπαιτούμενων δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στα τομέακα μητρώα δεξιοτήτων και επαγγελμάτων.

Αποτελέσματα

 • Μαθησιακά αποτελέσματα για την παροχή εκπαίδευσης στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης(ΤΝ) & πρακτικές εφαρμογές για επαγγελματίες ΤΠΕ.
 • Μαθησιακές ενότητες, εκπαιδευτικός οδηγός για τους πάροχους εκπαίδευσης και κατευθυντήριες γραμμές για την ενσωμάτωση τους στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ).
 • Υποδομές και περιεχόμενο ενός Μαζικού Ανοιχτού Διαδικτυακού Μαθήματος Κατάρτισης σχετικά με τις εφαρμογές των ψηφιακών δεξιοτήτων για επαγγελματίες ΕΕΚ.
 • Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης για την ενσωμάτωση των δεξιοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων (European e-Competence Framework).
 • Ένα έγγραφο θέσης για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων και προώθηση της ενσωμάτωσης των απαιτήσεων στο Ευρωπαικό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων(European e-Competence-Framework).
 • 5 Ημερίδες ενημέρωσης (μία σε κάθε χώρα-εταίρο) για την προώθηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου και την προαγωγή ανοικτού διαλόγου σχετικά με την αύξηση και βελτιστοποίηση στην παροχή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01-09-2019
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 28-02-2022
Κωδικός σχεδίου: 2019-1-BE01-KA202-050425″