Apie ARIS

Kontekstas ir iššūkiai

Automatizuodamas užduotis ir efektyviau tvarkydamas darbo srautus bei svarbius duomenis, dirbtinis intelektas (DI) iš esmės keičia ekonomikos ir visuomenės funkcijas bei verslo procesus. Ekonominėje ir socialinėje tikrovėje sparčiai besivystanti dirbtinio intelekto technologijų plėtra eksponentiškai didina informacinių ir ryšių technologijų (IRT) specialistų, pasižyminčių tinkama dirbtinio intelekto ir tarpdisciplininių įgūdžių kombinacija, poreikį.  Darbdaviams šiandieninėje darbo rinkoje nelengva rasti tinkamų kandidatų. Atotrūkį didina ne tik paklausa, bet ir tinkamų įgūdžių, kurių tikimasi teikiant profesinį mokymą, trūkumas, turint omenyje, kad dirbtinis intelektas šiuo metu yra dažniausiai aukštojo mokslo aukščiausiose pakopose siūlomas IRT specializacijos dalykas. Todėl profesinio mokymo teikimo efektyvinimas šioje srityje yra būtinas, kad esami ir būsimi IRT specialistai galėtų įgyti dirbtinio intelekto įgūdžių bei kompetencijų ir juos tobulinti. Šie įgūdžiai ir kompetencijos reikalingi norint atitikti šiuolaikinių darbdavių reikalavimus ir sulaukti sėkmės darbo rinkoje.

Tikslai

ARIS projektas sudarė strateginę partnerystę, kad sustiprintų pagrindines skaitmenines IRT specialistams skirto profesinio mokymo kompetencijas, pasiūlydamas šiuolaikišką mokymo programą ir atvirus švietimo išteklius (AŠI) dirbtinio intelekto srityje ir tokiu būdu padėdamas spręsti esamą profesinių įgūdžių poreikių ir jų neatitikimo problemą. ARIS tikslai yra:

 1. Sukurti išsamų ir šiuolaikišką DI technologijų ir jų praktinio pritaikymo mokymo kursą, paskatinti IRT specialistus imtis iniciatyvos, įgyti verslumo ir naujausių skaitmeninių įgūdžių, reikalingų darbo rinkoje.
 2. Diegti šiuolaikiškus mokymo organizavimo metodus ir novatoriškus atvirosios prieigos pedagoginius išteklius, suteikiančius besimokantiesiems galimybę įgyti su DI susijusių įgūdžių ir juos įsivertinti, įskaitant profesinio mokymo teikėjų išteklius ir metodus.
 3. Palengvinti DI įgūdžių reikalavimų integravimą į ES sertifikavimo ir standartizavimo schemas.

Partnerystė

ARIS partnerių susivienijimą sudaro penkios organizacijos iš penkių valstybių. Šios organizacijos – profesinio švietimo srities, IRT sektoriaus ir technologinių tyrimų sferos atstovės bei mokymosi inovacijų ekspertės.

 • BUSINESS TRAINING SA (Belgija) – projekto koordinatorė. „Business Training SA“ prie profesinio mokymo kursų rengimo ir vykdymo prisideda savo ekspertiškumu, apimančiu visą informacijos ir komunikacijos sistemų spektrą.
 • KATALONIJOS POLITECHNIKOS UNIVERSITETAS (Ispanija) ir NACIONALINĖ TYRIMŲ TARYBA (Italija) yra su dirbtiniu intelektu susijusių tyrimų ir technologinės plėtros priekyje. Šios organizacijos taip pat yra kognityvinių mokslų ir automatizavimo technologijų IRT kursų kūrimo ir pateikimo pradininkės.
 • LIKS (Lietuva) pateikia informaciją apie profesinius poreikius ir darbo vietas nacionaliniu ir ES lygmeniu. Organizacija įsipareigojusi nuolatos tobulinti IRT mokymą ir stiprinti skaitmeninį raštingumą.
 • EXELIA E.E. (Graikija) – mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos bei inovatyvių IRT paremtų metodikų pateikimo ekspertė.

Tikslinės grupės

 • IRT specialistai, kuriems reikalingas tęstinis profesinis mokymas.
 • Studentai, kuriems reikalingas pirminis profesinis mokymas.
 • Profesinio mokymo teikėjai ir darbdaviai.
 • Sektorių suinteresuotosios pusės.
 • Politikos formuotojai.
 • Kiti Europos besimokantys asmenys.

Veiklos ir metodika

 • Šiandieninių ir būsimų įgūdžių ir išmanymo poreikių, nulemiančių mokymosi rezultatų raidą, analizė.
 • DI technologijų ir praktinio jų taikymo mokymo programos struktūros rengimas.
 • Poreikius atitinkančios pedagoginės medžiagos, kuri taps atvirais švietimo ištekliais, sukūrimas.
 • Su DI taikymu susijusių atvirų internetinio profesinio mokymo kursų infrastruktūros kūrimas, testavimas ir pateikimas, skatinant inovatyvių ir lanksčių profesinio ugdymo praktikų pritaikymą.
 • Svarbiausių politikos formuotojų ir suinteresuotų pusių atstovų įtraukimas į ARIS projekto mokymosi rezultatų pripažinimą bei paramą integruojant DI įgūdžius į profesinius standartus.
 • Pasidalijimas rezultatais sklaidos renginiuose, kviečiant tikslines grupes naudotis ARIS pateiktais rezultatais ir toliau juos skleisti.

Rezultatai

ARIS projektas turėtų pateikti šiuos rezultatus:

 • IRT specialistams skirtas įvairių DI technologijų ir praktinio pritaikymo mokymosi tikslų apibrėžimas mokymo teikėjams.
 • Mokymosi elementai (mokymo programos struktūra), edukatoriaus priemonių rinkinys ir profesinio mokymo integracijos gairės.
 • Atviri švietimo ištekliai dirbtinio intelekto technologijų ir jų taikymo srityje.
 • Atviro ARIS profesinio mokymo internetinio kurso apie DI technologijų taikymą IRT specialistams infrastruktūra ir turinys.
 • Dirbtinio intelekto įgūdžių pažymėjimo priedas, skirtas DI įgūdžių integravimui į sertifikavimo programas.
 • Apibendrinamasis dokumentas, skirtas sustiprinti sprendimų priėmimą ir skatinti DI įgūdžių reikalavimų įtraukimą į Europos skaitmeninių įgūdžių programą.
 • 5 nacionalinės informacijos dienos (po vieną kiekvienoje iš partnerių šalių), skirtos informacijai apie projekto rezultatus skleisti ir paskatinti atvirą diskusiją apie profesinio mokymo teikimo kokybės ir efektyvumo gerinimą.

Pradžios data: 01-09-2019
Pabaigos data: 28-02-2022
Projekto nuorodos numeris: 2019-1-BE01-KA202-050425