Over ARIS

Achtergrond en uitdagingen

Artifiële Intelligentie (AI) is een revolutie op de wijze waarop de economie en de maatschappij functioneren, door het automatiseren van taken & bedrijfsprocessen en een effectiever beheer van workflows & kritische data. De snelle ontwikkeling van AI-technologieën in diverse economische en sociale realiteiten zorgt voor een exponentiële toename van de vraag naar ICT-professionals met de juiste combinatie van AI- en transversale vaardigheden. Werkgevers hebben moeite om geschikte kandidaten te vinden uit het bestaande personeelbestand. Naast die vraag wordt de kloof nog vergroot door het tekort en de ontoereikendheid van de relevante vaardigheden die via het aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding verwacht worden, aangezien AI momenteel een onderwerp van ICT-specialisatie is dat meestal op het hoogste niveau van het tertiair onderwijs aangeboden wordt. De verbetering van het initiële en permanente aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding in het veld is daarom essentieel, zodat huidige en toekomstige ICT-professionals de AI-vaardigheden en competenties kunnen verwerven en ontwikkelen die nodig zijn om aan de moderne eisen van de werkplek te voldoen en in een concurrentiële arbeidsmarkt te slagen.

Doelen

ARIS vormt een Strategisch Partnerschap om de belangrijkste digitale competenties in het aanbod van beroepsonderwijs en -opleiding voor ICT-professionals te versterken door een actueel curriculum en Open Educational Resources (OER’s) in AI aan te bieden om de bestaande behoeften aan beroepsvaarigheden en mismatches aan te pakken. De ARIS-doelstellingen zijn:

 1. Het ontwerpen van een uitgebreide en actuele training in AI-technologieën en praktische toepassingen om ICT-professionals te voorzien van initiatief, ondernemersschap en bijgewerkte digitale vaardigheden die nodig zijn op de werkplek.
 2. Moderne methoden ter versterking van opleidingen en innovatieve pedagogische hulpmiddelen met open toegang invoeren, zodat leerlingen vaardigheden in verband met AI kunnen verwerven en zelf kunnen beoordelen, met inbegrip van middelen en methoden van providers van beroepsonderwijs en -opleiding om deze in hun opleidingsaanbod op te nemen.
 3. De integratie van AI-vaardigheden in de certificerings- en standaardiseringsregelingen van de EU vergemakkelijken.

Het partnerschap

Het ARIS-partnerschap omvat 5 organisaties uit 5 landen, afkomstig uit de wereld van beroepsonderwijs en -opleiding, de ICT-sector, het technologisch onderzoek en deskundigen op het gebied van leerinnovatie.

 • BUSINESS TRAINING NV (België) – projectcoördinator. BUSINESS TRAINING brengt expertise in het onwerp en de uitvoering van cursussen voor beroepsonderwijs en -opleiding die het hele spectrum van informatie- en communicatiesystemen bestrijken.
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (Spanje) en CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Italië) staan aan de spits van AI-gerelateerd onderzoek & technologische ontwikkeling en zijn ook pioneers in het ontwerpen/leveren van ICT-cursussen over cognitieve wetenschap & automatiseringstechnologieën.
 • LIKS (Litouwen) vertegenwoordigt de beroepsbehoeften en de realiteit op de werkplek op nationaal en EU-niveau en zet zich in voor de voortdurende verbetering van het ICT-opleidingsaanbod en de verbetering van de digitale geletterdheid.
 • EXELIA.E.E. (Griekenland), een deskundige op het gebied van O&O en het leveren van innovatieve, op ICT gebaseerde methoden.

Doelgroepen

 • ICT-professionals die behoefte hebben aan bij- en nascholing.
 • Studenten die een I-VET nodig hebben.
 • Aanbiedes van professionele opleidingen en werkgevers.
 • Sectoriële stakeholders.
 • Beleidsmakers.
 • Andere Europese studenten.

Activiteiten en methodologie

 • Analyse van de huidige en toekomstige vaardigheden en kennisbehoeften die tot de ontwikkeling van leerresultaten.
 • Ontwikkeling van de structuur van een curriculum over AI-technologieën & praktische toepassingen.
 • Creatie van bijbehorend pedagogisch materiaal dat aangeboden wordt als Open Education Resources.
 • Ontwikkeling, testen en leveren van infrastructuren voor open online beroepsopleidingen over AI-toepassingen, ter bevordering van de invoering van innovatieve en flexibele praktijken in beroepsonderwijs en -opleiding. Betrokkenheid van de belangrijkste beleidsmakers en belanghebbenden voor de erkenning van de ARIS-leerresultaten en voor de ondersteuning van de integratie van AI-vaardigheden in beroepsstandaarden.
 • Het delen van de resultaten met multiplicator-evenementen, waarbij de doelgroepen uitgenodigd worden om de ARIS-resultaten op te nemen en als verdere multiplicatoren op te treden.

Resultaten

Leerresultaten voor het aanbod van opleidingen in de verschillende

 • AI-technologieën & praktische toepassingen voor ICT-professionals.
 • Leereenheden (curriculumstructuur), toolkit voor opleiders en richtlijnen voor de integratie van beroepsonderwijs en -opleiding.
 • Open leermiddelen voor AI-technologieën en -toepassingen.
 • ARIS Vocational Open Online Course infratstructuren & inhoud over AI-technologieën en -toepassingen voor ICT-professionals.
 • Een AI-vaardigheidscertificaat als supplement voor de integratie van AI-vaardigheden in certificatieschema’s.
 • Een position paper ter ondersteuning van de besluitvorming en ter bevordering van de integratie van AI-vaardigheden in het Europese e-Competence Framework.
 • 5 nationale informatiedagen (één in elk partnerland) om de projectresultaten te bevorderen en een open discussie op gang trekken over het verhogen van de kwaliteit en de doeltreffendheid va het aanbod va beroepsonderwijs en -opleiding.

Begindatum: 01-09-2019
Einddatum: 28-02-2022
Project ref.: 2019-1BEO1-KA202-050425